Domov pro seniory
Velké Meziřičí
příspěvková organizace

Vyhledat v textu

Nežádoucí události

Domov pro seniory Velké Meziříčí se snaží stále zvyšovat kvalitu poskytované péče. Z tohoto důvodu jsou v domově sledované tyto nežádoucí události: pády klientů, výskyt dekubitů a výskyt nozokomiálních infekcí. Statistická data se následně vyhodnocují a jsou přijímána opatření ke snížení výskytu těchto nežádoucí událostí.

Mezi nežádoucí situace, které v rámci zdravotní péče v našem zařízení vznikly, řadíme pády, dekubity a nozokomiální nákazy.

1. Pády

V prvním pololetí roku 2016 došlo v našem zařízení celkem k 60 pádům. V následujícím pololetí celkový počet pádů vzrostl na 62 pádů (viz Tabulka č. 1). Zvýšení výskytu pádů v druhém pololetí představuje negativní vývoj této nežádoucí události. V důsledku negativního vývoje této nežádoucí události byla svolána pracovní skupina interního auditu a navrhla možná opatření. 

Domov pro seniory Velké Meziříčí

1. pololetí roku 2016

2. pololetí roku 2016

60

62

 Tabulka č. 1: Výskyt pádů v Domově pro seniory Velké Meziříčí

2. Dekubity

V roce 2016 bylo v zařízení evidováno celkem 22 dekubitů, přičemž v 1. pololetí došlo ke vzniku 13 dekubitů a ve 2. pololetí se počet dekubitů snížil na 9 případů (viz Tabulka č. 2). Při porovnání pololetí sledujeme pokles výskytu dekubitů. 

 Domov pro seniory Velké Meziříčí

1. pololetí roku 2016

2. pololetí roku 2016

13

9

Tabulka č. 2: Výskyt dekubitů v Domově pro seniory Velké Meziříčí

 

3. Nozokomiální infekce

V průběhu roku 2016 byly sledovány infekce dýchacích cest, močových cest, infekce kůže, očí a infekční onemocnění MRSA. Celkem bylo detekováno 52 infekcí dýchacích cest, 29 případů infekce močových cest, 15 infekce kůže, 26 infekcí očí a jeden případ MRSA (viz Tabulka č. 3). K analýze byla použita data z 1. a 2. pololetí roku 2016.

Domov pro seniory Velké Meziříčí

 

Infekce dýchacích cest

Infekce   močových cest

Infekce kůže

Infekce očí

MRSA

1. pololetí roku 2016

36

12

5

14

0

2. pololetí roku 2016

16

17

10

12

1

Počet infekcí za rok 2016

52

29

15

26

1

Tabulka č. 3: Výskyt nosokomiálních infekcí v Domově pro seniory Velké Meziříčí